Turbidancja wzór

Wzór 2b jest podstawą turbidymetrycznej analizy ilościowej. Współczynnik proporcjonalności α nie jest dla danego ε wielkością stałą, jak absorpcjometryczny odpowiednik E, poniewaŜ zawiera on zaleŜną od wielu czynników wartość przeciętnej średnicy cząstek . Im stała trwałości posiada mniejszą wartość liczbową, tym kompleks jest mniej trwały. W przypadku roztworów substancji optycznie czynnych do wzoru na skręcalność właściwą wprowadza się wartość stężenia c tych substancji w roztworze i wówczas:.

Tak zwana absorbancja pozorna Apoz(lub Turbidancja S) jest proporcjonalna do stężenia c substancji badanej i długości drogi optycznej l zgodnie z . Prawo Lamberta-Beera jest wynikiem połączenia dwóch prostszych praw optyki, prawa Bouguera i prawa Beera.

Było ono jednak podane w postaci opisowej i nie zostało dostrzeżone przez innych uczonych. Aby ułatwić obliczanie wielkości absorpcji, wprowadzono w miejsce natężenia wielkość addytywną – absorbancję zwaną również gęstością optyczną. Oznacza się ją symbolem ABS lub A. Absorbancja jest miarą absorpcji promieniowania i wyraża się wzorem.

Czułość = Mierzona absorbancja. Znajomość stężenia charakterystycznego pozwala także na określenie zakresu liniowości oznaczenia danego pierwiastka. A0= A0= A0= A0= A0= A0= t1= t1= t1= t1= t1= t1= t1= t1= 20. Obliczenia (podaj odpowiednie wzory , obliczenia wraz z podstawieniem wartości, wyprowadź jednostki).

W – wskaźnik, H2Y– skrót wzoru chemicznego EDTA.

Redoksometria obejmuje metody oparte na reakcjach utleniania i redukcji. Reakcje te moŜliwe są wtedy, gdy między reagującymi substancjami istnieje róŜni- ca potencjału utleniającego. W miarę przebiegu reakcji reduktor ulega utlenieniu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie seminarium i ćwiczeń laboratoryjnych z Chemii analitycznej. W połowie semestru w czasie wykładu odbędzie się kartkówka obejmująca zakresem połowę materiału z . Kopia Podobne W przypadku gdy zmierzona turbidancja wykracza poza zakres krzywej wzorcowej należy powtórzyd oznaczanie biorąc odpowiednio mniejszą objętośd roztworu próbki. OBLICZANIE WYNIKU OZNACZENIA. W metodzie nefelometrycznej kąt pomiaru promieniowania rozproszonego wynosi najczęściej.

Iod intensywności światła rozproszonego. Wielkość lejka dobiera się do wielkości sączka. Brzeg sączka powinien znajdować się – mm poniżej krawędzi lejka. Przemywanie ma na celu oczyszczenie osadu z . Luminescencja (def., rodzaje). Fluorescencja (zależność natężenia światła fluorescencji), reguła Stokesa.

Zasada F-C, Reguła Kashy. Znaczniki fluorescencyjne – def. Polaryzacja i anizotropia fluorescencji – wzory i wyjaśnienie zjawisk.

Tłuszcze – definicja, wzór ogólny, nazewnictwo, budowa, otrzymywanie i podział ( ze względu na stan skupienia, na pochodzenie).

Podział: lipidy proste (tłuszcze właściwe, woski) i złożone (fosfolipidy, glikolipidy) – definicja, przykłady, występowanie w przyrodzie. Właściwości fizyczne tłuszczów: stan skupienia, zapach, . Dodatkową korzyścią jest ujednolicenie obciążenia zaciskającego na określonej serii śrub. T = Moment dociągania (N.m).

IMMUNOFLUORESCENCJA POŚREDNIA. Koniugaty: do różnych substratów z .