Odmiany bobiku

Od kilku lat do Krajowego Rejestru nie wpisano nowych pozycji. Lista odmian się pomniejsza z powodu wygaśnięcia okresu wpisu do KR wielu odmian lub zostają one z różnych powodów z . Pod względem składu aminokwasowego białko bobiku bilansuje się z białkami występującymi w śrutach zbożowych, dlatego śruta bobikowa jest dobrym komponentem do produkcji pasz treściwych. Dotyczy to szczególnie nowych niskotaninowych odmian , których udział w mieszankach paszowych może być wysoki.

Oferujemy materiał siewny najwyższej jakości, dostosowany do polskich warunków.

Bobik odmian przeznaczonych na nasiona. Twój sukces jest naszym sukcesem! Była to bardzo popularna odmiana , przystosowana do warunków przyrod- niczych Polski. W następnych latach areał uprawy bobiku syste- matycznie spadał. Plon nasion odmian ( wzorca).

BOBIK jest jedną z odmian nasion roślin strączkowych dostępnych u producenta i dystrybutora materiału siewnego GRANUM. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą. Do roślin strączkowych uprawianych w naszym kraju należy między innymi bobik.

W ostatnich latach powstały nowe odmiany bobiku charakteryzujące . O zaletach roślin strączkowych pisaliśmy w listopadowym wy- daniu naszego miesięcznika. Przedstawiliśmy wtedy najważ- niejsze cechy użytkowe łubinu wąskolistnego, żółtego i łubinu białego. W tym numerze opi- sujemy najważniejsze cechy użytkowe bobiku oraz grochu siewnego odmian ogólnoużyt. Ogłoszenia o tematyce: odmiany bobiku na Sprzedajemy.

Kupuj i sprzedawaj rzeczy używane i nowe w Twojej okolicy. Szybka, łatwa i lokalna sprzedaż rzeczy z drugiej ręki. Wysoki plon nasion i białka! Rośliny odporne na askochytozę bobiku. W latach o wysokich opadach rośliny przed zbiorem wymagają desykacji.

Czy coraz wyższe plony roślin strączkowych w doświadczeniach PDO i COBORU są wynikiem programy wieloletniego, czy po prostu hodowcy zaczynają . Doświadczalnej w Prusach na czarnoziemie zdegradowanym (I klasa bonitacyjna, kompleks pszenny bardzo dobry). Doświadczenie dwuczynnikowe zakładano metodą „split-plot” w powtórzeniach. Obiekty pierwszego czynnika stanowiły odmiany bobiku : Titus (ze szczytowym kwiatostanem) oraz. We wszystkich gatunkach łubinów dostępne są odmiany samokończące, w odmianach bobiku jest jedna taka forma.

Wyhodowany w Spółce “Hodowla Roœlin Strzelce” Sp.

Charakterystyka i w³aœciwoœci rolniczo-u¿ytkowe. Nasiona bia³o-szare bez czarnego zabarwienia. Zbiór bobiku samokończącego jest łatwy i wypoda po żniwach zbożowych. Odmiany nie samokończące mają dłuższą .