Norma wysiewu pszenicy jarej

Zdecydowana większość odmian pszenicy jarej. Wiele odmian pszenicy ozimej i jarej jest wpisanych do Polskiego Rejestru Odmian (COBORU). Wybór odpowiedniej odmiany pszenicy do uprawy umożliwia uzyskanie dobrych plonów ziarna.

Odmiany można wybierać na podstawie wymagań siedliskowych, zimotrwałości, terminu i gęstości siewu oraz. Zasadniczy termin wysiewu pszenicy jarej przypada na trzecią dekadę marca i pierwszą dekadę kwietnia. O ile w pszenicy ozimej dwa zabiegi chemicznej ochrony przeciwko chorobom wydają się normą , o tyle w pszenicy jarej ekonomicznie opłacalne może być zastosowanie tylko jednego zabiegu.

Dopuszczalny termin siewu pszenicy jarej to kwiecień. Opóźnienie tego terminu powoduje zniżkę plonów. Niezależnie od terminu siewu duży wpływ na plonowanie pszenicy jarej ma właściwa obsada roślin na jednostce powierzchni. Zależy ona od kompleksu glebowo – rolniczego, jakości przedplonu, . Optymalna ilość wysiewu przy wczesnym siewie i dobrze przygotowanym stanowisku – wynosi od do mln ziaren kiełkujących na hektar. Najwyższe i najpewniejsze plony pszenicy jarej uzyskuje się na czarnoziemach, czarnych ziemiach, lessach, głębokich rędzinach, madach średnich i ciężkich oraz.

Normy wysiewu dla pszenicy ozimej są uzależnione od wielu czynników. Uprawy jare , czyli wiosenne alternatywy. Siew późne pszenicy ozimej wiążą się ze zwiększeniem ilości wysiewu.

We wschodniej połowie kraju minął już optymalny termin siewu pszenicy ozimej. Część rolników, chyba z przyzwyczajenia, stosuje niczym nieuzasadnioną zbyt dużą normę wysiewu zbóż. TYBALT jest pszenicą jarą przewódkową klasy A, o krótkiej sztywnej słomie. Termin siewu , w znacznym stopniu, decyduje o wielkości przyszłych plonów, dlatego pszenicę jarą należy siać jak najwcześniej, gdy tylko warunki wilgotnościowe pozwalają wejść w pole.

Odmiana ta charakteryzuje się duża wytrzymałością na niskie temperatury, zatem wiosenne przymrozki nie są dla niej groźne. Spośród zbóż jarych , ze względu na silne krzewienie się i słabą odporność na wyleganie, rzadszego wysiewu wymaga jęczmień. Nasiona przeznaczone do siewu powinna charakteryzować czystość powyżej proc. Wysoki poziom plonowania na terenie całej Europy.

Od chwili zarejestrowania. Ważniejsze cechy rolniczo – użytkowe. Charakteryzuje się bardzo dobrą plennością na terenie całego kraju.

Toleruje lekkie zakwaszenie gleby, może być uprawiana na glebach o nieuregulowanym pH. Poniższa lista zawiera odmiany zbóż jarych i ozimych wraz z zalecaną ilością kiełkujących ziaren na metr kwadratowy, podaną w nawiasach. Pszenica przewódkowa, przydatna do siewów późnojesiennych. Pamiętajmy, że podczas siewów wczesnych siejemy dolne wartości podane przy danej pozycji. Natomiast, jeśli siewy są opóźnione – zwiększamy normę.

Zboża jare : – pszenica. Nie pomoże wówczas nawet zwiększona norma wysiewu. Gdy nie ma możliwości odpowiedniego przygotowania gleby bardziej zalecana jest uprawa pszenicy jarej.

Przewódki to odmiany zbóż jarych ( pszenica , pszenżyto , żyto), które mogą być wysiewane zarówno jesienią, jak i wiosną. Kompleks glebowo-rolniczy. Odmiany optymalny opóźniony optymalny opóźniony optymalny.